Alpinizam – Smeri

Kablar – Donja barijera

Moravski

Težina: III || Dužina: 70m || Vreme: 30min
 
Prvi penjači:

Vučićević Rajko i Ivanović Zoran, PSD Rudnik, Gornji Milanovac – 1984

Opis

Preko položenih ploča gore i desno u plitki žljeb, desno od stebera. Uz skokovit žijeb do mesta gde se završava uskom pukotinom (k). Odatle levo preko trbuha na usku policu (k-IV) pa levo od previsa na Široku policu (k, osigur.) Nastaviti levo preko lakših ploda i na steber, pa još par metara do drveta (osig).Odatle oštrim grebenom do kraja (15m).

Prilaz

Levo od početka Proležnog smera uz sipar oko 70m, do položenih ploča.

Silazak

Gore u šumu i levo na stazu, pa stazom na sipar. Niz sipar do podnozja stene – 10min.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Prolećni

Težina: II, III || Dužina: 130m || Vreme: 45min
 
Prvi penjači:

Jovanović Miroslav – 1956

Opis

Ulaz je desno od ovećeg sipara, na najnižem delu stebera koji se uzdiže neposredno iznad pruge u levom kraju stene. Kraćim žljebom sa sigurnim oprimcima, gore, sa leve strane zaobilazeći blokove, izaći na položeniji teren ( 1,5 duzina), pa, preko travom obraslog terena, ići gore do previsnog bloka na samom rubu grebena. Pored bloka sa leve strane i na njega (osig.). Od markantnog, vertikalnog useka udesno, pa opet na greben i njime do vrha stene. Kršljivo i delimično obraslo u donjem delu.

Prilaz

Od doma do prvog grebena prema tunelu – 1min

Silazak

Slabo vidijivom stazom levo na sipar i siparom na prugu.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Kremisimo

Težina: IV-, II, VI, V-, III || Dužina: 80m || Vreme: 2h
 
Prvi penjači:

Tomić Rozomir Lokan, Miladinović Dejan-Urema and Dešić Gavro –

Opis

Smer počinje pločom (IV-) do lakšeg travnatog terena (Il), do drveta (osiguravalište). Od drveta u desno preko previsne stene visoke oko 3m (VI) do ploče. Uz ploču (V-) do njenog kraja. Na kraju ploče polu desno zatravnjenim terenom (Ill) do manjeg tornja. Od tornja preko razuđene stene (IlI) do Prolećnog smera (gde izlazi Jesenji smer). Dalje do vrha Prolećnim smerom

Prilaz

Od ulaza u Prolećni smer uz sipar oko 50m prema ulazu u Moravski smer. Ulaz je sa desne strane sipara.

Silazak

Slabo vidijivom stazom levo na sipar i siparom na prugu.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Klasik

Težina: III, II (IV), II || Dužina: 120m, alt. – cca.80m || Vreme: 2h
 
Prvi penjači:

Jevđović Mladen, Tomić Rozomir – Lokan i Dešić Gavro – 24. 08. 2002

Opis

Ulaz kroz strm žljeb (Ill) pa desno kroz drveće. Na 10m desno od početka grebena, pravo gore preko ploče i levo ispod previsa u strmi žljeb (1/2D, IV), do kršljivog dela (ljuska). Grebenom do hrastovog drveta (Ill, osig.). Zatim gore i desno, preko kose ploče (k, IV), do ispod previsa. Prečiti desno ispod ploče do izrazite pukotine. Pukotinom gore (+V, A1-ključno mesto), do drveta i gore do manjeg zuba (V). Dalje polulevo i gore preko ploče do njenog kraja, pa desno do drveta (osig.). Od drveta desno gore preko lakšeg i kršljivog dela na izlaz.

Prilaz

Od ulaza u Moravski smer, još malo gore kroz jarugu pa levo pod greben koji se vidi odozdo iz šume.

Silazak

Levo i gore na greben pa markiranom stazom do Doma (30min).

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Jesenji

Težina: IV (V), A1 || Dužina: 100m || Vreme: –min
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan i Batinić Slaviša, – novembar 1982

Opis

S desna na gore zaobići kršljivi deo stene u samom početku, pa pored drveta, po, travom obrasloj steni, do ispod ploče, desno od velike pukotine, koja dopire u gornjem delu do velike i široke grede. Preko ploče (kk) -V, A1 naviše i levo, koristeći hrapavu stenu i dvoje lestvica, do velike i široke pukotine, obrasle bodljikavom travom (IV), do počtka grede(osig.).
Gredom udesno (I1) pored [ibljastog drveta do kraja (1/2 dužine). Dalje izbeci kršljiv deo pukotine, udesno 2m, pa opet u pukotinu ispunjenu zemljom i travom, do dela gde se pukotina proteže levo, gore. Tim levim delom gore na kosu, zatravnjenu policu (osig.). Dalje desno i gore do karakterističnog bloka i ispod njega levo i gore po kršljivom i zatravnjenom terenu na greben, gde se smer spaja sa Prolećnim smerom. Nastaviti, nepunu dužinu, do vrha stene.

Prilaz

Od planinarskog doma prema tunelu proći kraj sipara i podetka grebena, pa odatle, 20-tak metara do ispod velike uzduzne pukotine i dalje 7-8m.

Silazak

Slabo vidijivom stazom levo na sipar i siparom na prugu

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Vladimir Bakarić

Težina: +IV, (-VI) || Dužina: 140m || Vreme: 3h
 
Prvi penjači:

Batinić Slaviša i Cajić Nenad – April 1983

Opis

Od zabetoniranog klina, kosim pločama, pored malog žljeba, do veoma kršljivog previsa (k). Preko previsa, pa zatim kroz markantni žljeb, obrastao šibljem do izrazite okapine (osig.). Okapinu prečiti kosom, travnatom policom u levu stranu i njom se spustiti 6 m do ploče sa izrazitim pukotinama. Preko ploče (k, V) na sipar, pa siparom ulevo do markantnog drveta (osig.). Od drveta, po veoma strmom i kršijivom grebenu, izaći na njegov vrh.

Prilaz

Od planinarskog doma, prugom ka prvomtunelu. Ulaz u smer je na 5-6 m od tunela ka domu.

Silazak

Preći na susedni greben, bliži Domu, pa kroz šumu sići na sipar. Siparom do pruge.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Sibecov

Težina: IV, III, II (+IV) || Dužina: 270m || Vreme: 3h
 
Prvi penjači:

Todorović Srbislav Sibec, Milovanović Slobodan, Slavković Rade – Mar. 1974

Opis

Preko izrazitog rebra (k) desno,gore u karakteristican žljeb (k) i njime do drveta i kamina (osig.). Levo od kamina ispod stuba, do kraja bloka, pa preko glatke plode desno na policu (+IV) (osig.). Od police, po obraslom terenu, do okapine i od nje levo preko glatke kosine, pored drveta na široku policu (kk, karabiner). Naniže, 10m po zatravnjenom terenu, pod lomljivu stenu (k, osig.). Levo, gore, preko lomljivog dela stene (izloženo, sa slabim oprimcima) do niše. Dalje, horizontalno, do lakeg terena (drvo, sipar). Ukoso levo, gore na gredinu, zatim na greben i preko ploče (k), na vrh stene.

Prilaz

Od planinarskog doma, prugom prema tunelu i od tunela gore do pod stenu.

Silazak

Levo niz manje skokove, udesno na sipar i siparom do pruge.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Bobanova varijanta

Težina: IV, (-V) || Dužina: 60m || Vreme: —
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan, Bogdanović Zoran – 1979

Opis

Od prvog osiguravališta u Sibecovom smeru, uci u kamin, pa levo na policu. Levo gore, kao za 1D u Sibecovom smeru. Odatle prečiti desno do izrazite pukotine, pa pukotinom dalje na rub grebena kroz široki obrastao kuloar.

Prilaz

Od planinarskog doma, prugom prema tunelu i od tunela gore do pod stenu.

Silazak

Pravo gore grebenom i uz kraći sipar u šumu, pa levo na rub šume. Odatle malo sići na greben, pa desno. Levo niz manje skokove, udesno na sipar i siparom do pruge.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

Hogar

Težina: V, IV, A1 || Dužina: 110m || Vreme: 4h
 
Prvi penjači:

Milojević Radoslav, Pavlović Miroslav – April 1983

Opis

Smer počinje policom (dijagonalom) na staroj pruzi i nastavlja se dalje levim steberom. Ploča na ulazu u drugu dužinu (A1), klinovi slabo drže, do starog klina, mala traverza udesno i preko kršljivih blokova do male police (osig.). Pravo gore po travnatom žljebu do drveta sa desne (slabo sig.). Gore po kršljivom terenu (IV) do drveta pa traverzirati u desno do velikog previsnog bloka (-V), preko njega na dobro osiguravalište (drvo).

Prilaz

Stara pruga

Silazak

Sa desne strane po strmom siparu i abzajl preko skoka 15 m, dalje stazom 5 min. do puta gde je ulaz u smer.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Donja barijera

V. Bakarić varijanta

Težina: +IV, III, II || Dužina: 100m || Vreme: 2h
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan, Batić Rajko – 20.07.1986

Opis

Ulevo od položenog žljeba i nijime ulevo do kraja (osigur.). Dalje gore strmim delom, polu desno, preko plode (+IV) na kršljiv i travom obrastao deo stene (+|II), do ispod malog skoka (+IV). Preko njega gore i udesno preko manjeg žljeba na blok i do drveta (osig.). Iznad drveta pored manjeg žbuna do ispod ploče (k). Tu se smer spaja sa Vladimir Bakarić smerom. Po prelasku ploče ići na gore lakšim i travnatim delom, do drugog drveta levo ispod stebera (II, osig.). Odatle na gore preko kosih ploca, koristeći mlada drveta 15m do police i njome levo, ispod stebera. Kroz strmiji žljeb gore (3m) i levo do kraja stene.

Prilaz

Od planinarskog doma, prugom ka prvomtunelu. Ulaz u smer je na 5-6 m od tunela ka domu.

Silazak

Preći na susedni greben, bliži Domu, pa kroz šumu sići na sipar. Siparom do pruge.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Kidričev

Težina: Ill, IV || Dužina: 150m || Vreme: 2h
 
Prvi penjači:

Turin Branko do police, Stojičević Mirko i Kuljaj Milan do kraja – april 1954

Opis

Gore i levo ispod male niše, preko kršjive stene (20 m), a potom pravo gore do previsa sa dobrim osiguravalištem. Levo od njega žljebom koji čine razvedeni blokovi naviše kroz plitak kamin. Preko malog previsa sa drvetom i dalje ka gredini koja prelazi u travnatu policu (tu se može izaći iz smera). Preko kosih ploča gore (20m, III, k), levo, iza ruba Centralne stene, lakšim terenom do početka karakteristične police koja vodi desno na brid Centralne stene. Na sredini police se nalazi klin, a na izlazu police na sam brid, u visini glave se nalazi klin alkas. Sa police (k), gore, i desno do pod sam izlaz. Na izlazu zaobići u levo blok i izaći na vrh stene.
Varijanta izlaza iz smera: Od početka police pravo gore (20 m; V, A1).

Prilaz

Markiranim putem od planinarskog doma do mesta gde se staza račva: levo za vrh Kablara, a desno prema podnožju stene. Stazom nastaviti prema podnožju stene, do drugog omanjeg sedla. Sa staze levo prema steni, do okapine. Od okapine desno (50m). Vreme od doma 30 min.

Silazak

Kroz šumu strmo levo i niz tocila pa markiranim putem do planinarskog doma.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Purov

Težina: IV, III, (V) A || Dužina: 120m || Vreme: 2h30min
 
Prvi penjači:

Jovanović Miroslav, Maletić Ranko – 1961

Opis

Ulaz u smer se nalazi naspram hrastovog drveta. Kosom policom desno, gore do ploče(k). Prečiti ploču u većim raskoracima (k), udesno na lakši teren (15m) i nadole na osig. (kk). Dalje, desno u horizontali do travnatog žljeba(k), žljebom nagore, pa kroz prolaz između stene i većeg zuba, na široku i travom obraslu gredinu (1D). Odatle prema pećini Turčinovac, nadole i horizontalno, preko travnatih polica i kršljivog terena (k) do velikog klina (osig.). Spustiti se 4m do iskošene ploče (kuka), ispod platoa pećine, pa udesno ispod drveta gore na plato pećine.

Prilaz

Markiranom stazom od planinarskog doma, pored Savine vode do druge uvale, gde se staze razdvajaju za vrh i za podnožje centralne stene. Odatle uz uvalu zaobici desnu stenu i pored dve okapine na sedlo. Preko sedla na sipar, pa s desna u silazu izbeći manji skok. Ivicom stene do velike travnate police (50min.). Do ovog mesta se dolazi kada se ispenju dve dužine smera BK.

Silazak

a) abzajlom (2k) do čeličnih stepenica i od njih do podnožja stene 45m;
b) vratiti se istim smerom kao u dolasku s tim što se ostavija uže u poslednjoj dužini dolaska;;
c) vratiti se do travnate gredine, pa nadole grebenom i udesno do velikog klina i dalje abzajlom (40m)

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Kovačev stub

Težina: +IV, (-V) || Dužina: 70m || Vreme: 2h
 
Prvi penjači:

Jovanović Milisav, Kovačević Milisav – 1963

Opis

Kršljivim delom stene naviše preko manje iskošene ploče i udesno gore, prateći slabo vidljive pukotine (k), 25 m do šire police (osig.). Dalje, sigurnijim delom gore i desno do ivice stene (k). Zatim traverzirati od desne ka levoj ivici stuba, do travnate police (osig.). Odatle na gore (k), iza stuba u širi žijeb, pa desno na greben i do travnate gredine, gde se smer spaja sa Purovim smerom.

Prilaz

Kao za Kidričev smer, pa produžiti gore do pećine okapine i desno od stuba- 3min

Silazak

Moguće je u tri pravca: a) vratiti se Purovim smerom;
b) vratiti se nadole grebenom do ulaska u žljeb, gde postoji veliki klin za abzajl;
c) nastaviti Purovim smerom do pećine i odatle abzajlovati
Najlakša je druga mogućnost

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Pančićev smer

Težina: II, III || Dužina: 100m || Vreme: 1h
 
Prvi penjači:

Stojanović Dušan, Predin Milo – April 1959

Opis

Raspuklinom 1/2 D i prečiti desno sve do hrastovog drveta (osig.). Gore do veće odlomljene stene, koja izgleda kao da stoji nestabilno. Od nje naviše do ruba stene.

Prilaz

Kao za Kidričev smer, zatim desno od čeličnih stepenica za pećinu, zaobiđe se izraziti stub nadesno, pa dalje podnožjem stene do ulaza u žljeb (levo od velike pećine) do iskošene raspukline, delimično obrasle, koja više lici na strmu policu (40 min.).

Silazak

Kroz šumu desno naniže pored desnog ruba stene u njeno podnožje. Dalje kao kod pristupa.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Istočni greben

Težina: +III || Dužina: 50m || Vreme: 30min
 
Prvi penjači:

Jovanović Miroslav – 1961

Opis

Po kršljivoj i delimično zatravljenoj steni, prema uskoj pukotini (k) i na greben (10m). Gore, zaobići zupce i u usek, pa njim, preko većeg bloka na vrh stene.

Prilaz

Kao za Kidričev smer pa produžiti do kraja centralne stene.

Silazak

Desno, kroz šiblje u jarugu i pored pećine okapine u podnožje.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Međugradski

Težina: III, II , (IV), AO || Dužina: 100m || Vreme: 1h
 
Prvi penjači:

Simonović Radoslav-Raca, Martinovski Nenad-Nešo – 12. Mar. 1989

Opis

Preko manje ploče (+III) gore i levo (A0) držeći se za klin do drveta. Dalje levo na strmi kraći steber (IV), pa levo preko iskošene ploče (+III) do drveta. Odatle lako 1/2 D levo i gore, do na manju glavu. Dalje desno u kraci žljeb pa preko kraće ploče na položen greben i njime do kraja.

Prilaz

Kao za Kidričev smer i dalje levo na gore do lako uočljivog udubljenja u centralnoj steni.Doći na mali plato ispod previsa gde se može bivakovati (5 min).

Silazak

Levo u šumu i na dole lovačkom stazom do markacije (raskrsnica markiranih staza) i do Doma (30min).

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Ivanin žljeb

Težina: II, IV || Dužina: 180m || Vreme: 3h
 
Prvi penjači:

Zoran Bogdanović, Jovica Janjić, Ivana Mitić – April 1983

Opis

Travnatom gredinom udesno do drveta (1D kao za Pančićev smer). Oko 15m gore, zatim traverzirati ulevo u žljeb (loše osig. u samom žljebu). Pukotine su široke, tako da je upotreba klinova za međuosiguranje otežana. Preporučuje se ponavljačima da ponesu 2-3 profilisana klina. U steni su ostala 2 klina. Od prelaska u žljeb produžiti samim žljebom do izlaska, držati se malo više desne strane žljjeba.

Prilaz

Kao za Pančićev smer, do pod markantni žljeb( vidi se iz doline)-50min.

Silazak

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Zoranov izlaz
Pančićevog smera

Težina: II (III) || Dužina: 60m || Vreme: 30min
 
Prvi penjači:

Ivanović Zoran, Milovanović Slobodan – 1983

Opis

Od hrasta u Pančićevom smeru nastaviti policom 15m, pa preko manjeg rebra, gore pravo, kroz, mladim drvećem obraslu stenu do kraja.

Prilaz

Silazak

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Centralna stena

Hrastova varijanta
Pančićevog smera

Težina: II || Dužina: 60m || Vreme: 40min
 
Prvi penjači:

Mađanović Miomir i Mađanovic Darinka – Oct. 1983

Opis

Od hrasta u Pančićevom smeru, nastaviti policom do kraja, pa na gore i desno, do desne ivice centralne stene.

Prilaz

Silazak

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Omladinski

Težina: IV(AI), II || Dužina: 80m || Vreme: 1h30min
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan, Bogdanović Zoran – Dec. 1979

Opis

Od pećine levo, uskom pukotinom i preko kose, zatravljene police do uskog, previsnog, uspravnog useka. Lestvicama na levoj strani, preko kraćeg skoka u žljeb, koji se nastavlja u glatki kamin. Kaminom gore pa udesno zaobići manji blok u čijem je podnožju mala niša, na široku zatravijenu policu (osig.1D) Dalje lakšim terenom na vrh stene.

Prilaz

Markiranom stazom od planinarskog doma prema vrhu, pa posle krajnjeg dela centralne stene, markacijom na plato, iznad centralne stene. Odatle nastaviti markacijom do stene Greda, u čijem se podnožju nalazi manja pećina okapina

Silazak

Nastaviti grebenom do sedla izmedu vrha i grede, zatim levo i dole do ulaza u smer i markacijom do Doma – 45min.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Vetroviti

Težina: -III , (+III) || Dužina: 100m || Vreme: 1h
 
Prvi penjači:

Zoran Bogdanović, Goran Lisičić i Snežana Stojanović – Nov. 1982

Opis

Pravo gore po razvedenoj steni sa delimično kršljivim oprimcima do drveta (osig.). Pravo gore preko ploče do na rub stene (eksponirano).

Prilaz

Markiranom stazom od planinarskog doma prema vrhu, pa posle krajnjeg dela centralne stene, markacijom na plato, iznad centralne stene. Odatle nastaviti markacijom do stene Greda, u čijem se podnožju nalazi manja pećina okapina -1,30h., pa desno od pecine okapine, gde se stena najniže spušta.

Silazak

Nastaviti grebenom do sedla izmedu vrha i grede, zatim levo i dole do ulaza u smer i markacijom do Doma – 45min.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Stari – Karlovački

Težina: IV, (+IV) || Dužina: 80m || Vreme: 2h
 
Prvi penjači:

Alpinisti iz Sremskih Karlovaca – 1968

Opis

Ulaz 20 m isti kao u Vetrovitom, pa desno preciti preko kršljive ploče (1D) do useka (k). Odatle pravo gore preko plode i udesno do grebena (k). Preko ploče uz pukotinu na položeniji greben kršljiv i travnat do kraja (k), gde je izlaz iz Vetrovitog smera.

Prilaz

Markiranom stazom od planinarskog doma prema vrhu, pa posle krajnjeg dela centralne stene, markacijom na plato, iznad centralne stene. Odatle nastaviti markacijom do stene Greda, u čijem se podnožju nalazi manja pećina okapina -1,30h., pa desno od pecine okapine, gde se stena najniže spušta.

Silazak

Nastaviti grebenom do sedla izmedu vrha i grede, zatim levo i dole do ulaza u smer i markacijom do Doma – 45min.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Lionski smer

Težina: IV, (A1), -V || Dužina: 70m || Vreme: 2h30min
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan, Krnetić Zoran, Mitrović Dragan – 26. Avg. 1977.

Opis

Od podnožja grebena pet metara udesno uz kraći skok na kosu ploču, zatim iza ugla stene, na kosu policu i njome do kraja (4m). Od police lomljivim oprimcima 10 m gore pa desno prečiti do karakteristične uspravne pukotine (osig.). Pukotinom gore do manje police, pa preko kraće ploče levo gore do ruba grebena (IV). Lestvicama preci ploču i desno od manjeg nosa (A1,k), i uz ploču na lakši teren i njime do kraja grebena.

Prilaz

Od železnicke stanice uz suvu jarugu do njenog levog kraka, pa njime 100m do kraja. Odatle pravo navše do levog dela grebena – 20 min.

Silazak

Levo od ruba grebena zaobići kroz žbunje.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Mikijeva radionica

Težina: – IV / II || Dužina: 50m || Vreme: —
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan, Mihailović Miodrag-Miki – 1996

Opis

Levom stranom grebena i gore prema brsiljanu 10 m. (-IV) dalje lakšim delom (II) do ispod vrha stene (osig.), odatle još 10 metara na lovačku stazu odakle počinje Brid srednjeg usmerenja.

Prilaz

Od ulaza u Brid usmerenja sići ispod stene 50 metara gde počinje smer.

Silazak

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Brid srednjeg usmerenja

Težina: II (III) || Dužina: 60m || Vreme: 10min
 
Prvi penjači:

Batinić Slaviša, Milovanović Slobodan – Oct. 29, 1983

Opis

Od lovačke staze po kriljivom i položenom grebenu (30m), a zatim strmije i preko otpadajućeg kamenja,levo u usek(III), koji se prelazi u raskoraku, pa preko tornjića lako do ivice šume.

Prilaz

Kao za Lionski smer, s tim što se od kraja jaruge nastavi desno gore do ivice stene (greben).

Silazak

Desno kroz šumu do lovačke staze i njome do ulaza,pa kao za pristup – 5min.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Studentski smer

Težina: II, (III) || Dužina: 180m || Vreme: 1h
 
Prvi penjači:

Branko Turin and Momčilo Rekalić – October 1953

Opis

Malim žljebom i policom na greben s leve strane. Po oštrom grebenu preko težeg skoka na police ulevo i preko krupnih blokova natrag na greben. Izmedu manjih tornjića, preko kratkih skokova, na vrh stene.

Prilaz

Od planinarskog doma markiranim putem za vrh Kablara do mesta gde on seče jugozapadni greben (u šumi), pa levo na greben.

Silazak

Nastaviti položenim grebenom delimično obraslim, do markirane staze, stazom dole.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

B.N.M.

Težina: +V. A1 || Dužina: 90m || Vreme: 2h45min
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan, Martinovski Nenad i Solova Mehmed – 14. Nov 1987

Opis

Na 10 m desno od početka grebena, pravo gore preko ploče i levo ispod previsa u strmi žljeb (1/2D, IV), do kršljivog dela (ljuska). Grebenom do hrastovog drveta (Ill, osig.). Zatim gore i desno, preko iskošene ploče (k, IV), do ispod previsa. Prečiti desno ispod ploče do izrazite pukotine. Pukotinom gore (+V, A1 – ključno mesto), do drveta i gore do manjeg zuba (V). Dalje polu levo i gore preko ploče do njenog kraja, pa desno do drveta (osig.). Od drveta desno gore preko lakšeg i krčljivog dela na izlaz.

Prilaz

Od planinarskog doma markiranom stazom za kapelicu Savina voda, pa na 50 m ispred kapelice skrenuti levo i gore do ispod grebena (20 min).

Silazak

Levo i gore na greben pa markiranom stazom do doma (30min).

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Rudnički

Težina: II, (III) || Dužina: 70m || Vreme: 20min
 
Prvi penjači:

Drinčić Miroslav-Pine, Milovanović Slobodan – 12. Feb. 1989

Opis

Desnim kršljivim bridom koji počinje manjim skokom (III), lako do zaobljenog vrha.

Prilaz

Kao za Omladinski smer do ispod Grede. Spustiti se preko sipara levo (sipar od vrha). Preći sipar i doći do ispod obrasle stene. Zaobići je u levo i na nju (10 min od Grede).

Silazak

Moguć desno na sipar, pa do Grede, ili nastaviti obraslim grebenom do vrha Kablara.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Smer u cirku

Težina: -IV, III, II, I || Dužina: 100m || Vreme: 1h30min
 
Prvi penjači:

Slobodan Milovanović, Dejan Obradović – Nov. 1984

Opis

S desna, preko skokovitih polica i pored manjeg drveta, do ispod većeg previsnog tornja. Desno, preko ploče (ključno mesto -IV), na travom obrastao teren. Odatle žljebom do kraja. Desno, iz žljeba prema manjim blokovima (osig.). Dalje lako na greben, pa do vrha.

Prilaz

Od planinarskog doma markiranom stazom pored Savine vode do mesta gde se staze odvajaju za vrh Kablara i za podnožje centralne stene. Odatle kamenjarom pravo na gore, zatim siparom do stene, koja se pruža pravcem sever-jug, čija je leva strana obrasla vegetacijom i lako pristupačna, a desna vertikalna i okrenuta istoku.
Ulaz: Ispod vrha stebera i levog žljeba.

Silazak

Levo na sipar i u šumu, zaobići levo početak grebena i dole, na markiranu stazu.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Kablar – Greda

Sunčani greben

Težina: II, (III) || Dužina: 70m || Vreme: 10min
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan – 14. Jan. 1989

Opis

Preko lakšeg skoka (Ill), na laki teren pa lakim grebenom do kraja

Prilaz

Stena se nalazi na krajnjem desnom delu Kablara, nešto više od horizontale centralne stene. Kao za Istočni greben, dalje markiranom stazom za vrh Kablara do pećine okapine desno od Istočnog grebena. Odatle desno skrenuti sa staze i ispod grebena desno, pa dalje preko obraslog i, za hodanje, vrlo teškog terena do ispod stene karakteristične po elipsastim okapinama (20 min. od Istočnog grebena).

Silazak

Nastaviti obraslim grebenom, pa lovačkom stazom do Grede, a odatle markiranom stazom do Doma (1h).

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Ovčar

Koštana

Težina: +III || Dužina: 80m || Vreme: 1h
 
Prvi penjači:

Batinić Slaviša i Danilović Boro – 24. Mar. 1987

Opis

Od mesta gde greben počinje iz šume, gore po razuđenim, položenim pločama (+III). Preko strmih travnatih polica i dalje preko nekoliko skokovitih ploča do velikog drveta sa leve strane grebena (osig.).

Prilaz

Od planinarskog doma niz Moravu, kroz tunele stare pruge, preko novog železničkog mosta na desnu obalu. Levo od tunela kroz šumu, pravo gore do male okapine u podnožju stene. Zatim do samog ruba stene (20min).

Silazak

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Ovčar

Ovčarska prečica

Težina: +III || Dužina: 90m || Vreme: 1h30min
 
Prvi penjači:

Milovanović Slobodan, Bogdanović Zoran, Puzić Radenko, Radosavljević Joco – Mar. 1979

Opis

Od okapine desno po kosoj ploči, pa preko sigurnih oprimaka na početku, a dalje preko delimično zatravijenih polica do dobrog osiguranja. Odatle prečiti ispod Žute stene (k), pa preko ploče niže do previsa. Dalje, u desno na gore po dužoj polici, do drveta (osig.). Od drveta na greben desno i lako na vrh stene.

Prilaz

Od planinarskog doma niz Moravu, kroz tunele stare pruge, preko novog železničkog mosta na desnu obalu. Levo od tunela kroz šumu, pravo gore do male okapine u podnožju stene (20 min).

Silazak

Kraćim spustom niz uže na sipar i dole.

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi

Ovčar

Crazy kiks

Težina: II, (III) || Dužina: 70m || Vreme: 15min
 
Prvi penjači:

Vujić Joco, Danilović Boro, Obradović Dejan –

Opis

Preko ploče gore i levo do veće police (Ill), a zatim nazubljenim, položenim, kršljivim grebenom do kraja.
Ulaznu ploču u „CRAZY KIKS” ispenjali M.S. i Milena Janjić decembra 1986.
Dužina: 20m
Težina: IV

Prilaz

Kao za Ovčarsku prečicu do tunela, pa levo putem sići na asfaltni put i nastaviti u pravou Čačka do ispod karakterističnog grebena do čijeg početka prići s desna.

Silazak

Levo kroz šumu na put. Ulaznu ploču u „CRAZY KIKS”

Autor:: Slobodan Milovanović – Bobi